Mümtaz Bahri Koru Kimdir?

Mümtaz Bahri Koru, 2 Ekim 1888 tarihinde Konya Meram’da dünyaya gelmiştir. Ailesi Mevlâna soyundan olup köklü bir sülaleye mensuptur. 9 Temmuz 1905’te Konya İdadisi’nden vilayet idadisi şahadetnamesi alarak mezun olmuştur. Ayrıca, dönemin seçkin hocaları Ali Kemali ve Ayaşlı Şakir gibi değerli eğitimcilerden özel dersler almıştır. Marsilya İktisat Fakültesi’nde okurken Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine, tahsilini yarım bırakıp yurda dönmek mecburiyetinde kalmıştır.

Mümtaz Bahri KoruMümtaz Bahri Bey (Koru), ilk memuriyetine 1906’da henüz on sekiz yaşında iken, Konya Maarif İdaresi mekatib-i iptidaiye kâtibi olarak başlamıştır. Bu arada Konya Hukuk Mektebi’ni bitirecek ve 19 Ekim 1914 yılında ilk olarak açılan Numune Mektebi’ne müdür olarak tayin edilecektir. Daha sonra, İttihat Terakki Mektebi’nin kapatılmasının ardından açılan Anadolu İntibah Okulu müdürlüğüne getirilen Bahri Bey, burada hem müdürlük hem de öğretmenlik yapmıştır. Sonraki yıllarda Konya Darü’l-Muallimat’ta hesap, cebir; Konya Sultanîsi’nde Türkçe, hukuk ve iktisat dersleri; Darü’l-Hilafe Medresesi’nde de Türkçe grubu dersleri okutmuştur.

Mümtaz Bahri Koru, Kurtuluş Savaşı’nda Etkin Rol Aldı

Millî Mücadele yıllarında ise Konyalı münevverlerle beraber hep Kuvayı Millîye saflarında yer almış, Konya halkına rehberlik yapmıştır. Kendisine Millî Mücadele boyunca çeşitli mühim vazifeler verilmiştir. TBMM Hükümeti’ne karşı Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan iç isyanların bastırılmasında son derece etkili olmuş, hayati hizmetlerde bulunmuştur. İkna gücü yüksek, muteber bir şahsiyet olduğundan dolayı, nasihat heyetlerinde önemli görevler almıştır. Bu dönemde kurulan Millî Mücadele yanlısı çeşitli cemiyetlere destek vermiştir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Konya Merkez Heyeti’nin ve Türkleri Yükseltme Cemiyeti gibi pek çok cemiyetin kurucu azası olmuştur.

Mümtaz Bahri Bey, bir taraftan öğrenci yetiştirip millî irfana hizmet ederken, bir taraftan da Türk Sözü ve Türk Ocağı’nın yayın organı olan Ocak mecmualarında millî hislerle dolu, halkın ve öğrencilerin millî ve manevi duygularını güçlendirici makaleler neşretmiştir. Koru, Babalık gazetesinin ilk dönem yazı kadrosu içerisinde de yer almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra, ilk açılan Vilayet Meclisi Umumisi’ne Konya azası olarak seçilmiş ve Maarif Encümeni reisi olmuştur.

25 Eylül 1924 tarihinden itibaren onun için yeni bir dönem başlamış, öğretmenliği bırakarak önce Konya İktisad-ı Millî Bankası, sonra da Ziraat Bankası Konya Şubesi müdürlüğüne geçmiştir. Emekli olduğu 1948 yılına kadar, Ziraat Bankası’nın çeşitli kademelerinde görev yapmıştır. 1948 yılında “Konya Veremle Savaş Derneği”ni kurmuştur. Mümtaz koru, kendi ismini taşıyan bir ilkokul da yaptırarak milletin hizmetine sunmuştur.

Konya’nın önde gelen isimlerinden olan Mümtaz Bahri Koru, 1963 yılında hayata gözlerini yummuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ahıska Türkleri

Tarihleri ve Kültürleri ile Ahıska Türkleri

Ahıska Türkleri, tarihleri boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmış, farklı coğrafyalarda yaşamış ve kültürel açıdan zengin bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir